Egen vindkraftdrift

Egen vindkraftdrift omfattar 11 vindkraftparker om totalt 139 MW. Samtliga parker är belägna i södra Sverige fördelat mellan öst- och västkusten, de flesta i skogsmiljö.

En av de stora fördelarna med att bygga i skogsmiljö är att dessa områden är glest befolkade och att störningarna därmed minskas. Skogen avskärmar även ljud, skuggor och synintryck, vilket gör att vindkraftverken stör mindre om de placeras i ett öppet landskap.

Mer information om respektive park finns tillgängligt som pdf nedan.