Ekonomisk hållbarhet

Stora aktörer på finansmarknaden såväl inom övrigt svenskt och internationellt näringsliv väljer aktivt bort att investera i fossila och icke hållbara tillgångar, p.g.a. de höga riskerna, och styr medvetet investeringarna mot mer hållbara tekniker och energislag. Vi är med vår affärsmodell och vår inriktning på förnybar energi väl positionerade för att ta till vara de affärsmöjligheter som detta skapar vilket i sin tur borgar för goda möjligheter till värdeskapande för våra aktieägare.

Vindkraften medför inte några skadliga utsläpp till miljön i form av växthusgaser, gifter eller andra föroreningar. Risken för höga avvecklingskostnader är ytterst begränsad och försumbar jämfört med annan elproduktion. Kostnaden kan kalkyleras och avsättning för demonteringsarbetet görs ofta hos Länsstyrelsen. Detta är sällan fallet för andra energislag, exempelvis kärnkraft, där avvecklingskostnaden ofta är både okänd och betydande.

Ekonomiska incitament för förnybar elproduktion

Certifikatsystemet ger en extra intäkt till en producent av förnybar el. Vår syn är att denna intäkt över tiden, tillsammans med intäkten för el, skapar tillräcklig lönsamhet och avkastning för ägaren av vindkraftparken. Detta förutsatt att investering och drift sker effektivt – vilket vår affärsmodell borgar för.

Geografisk riskspridning

Våra vindkraftparker är lokaliserade i olika delar av landet vilket ger oss en god geografisk riskspridning.