Miljömässig hållbarhet

Brytning och utvinning av kol innebär omfattande ingrepp i naturen och medför risk för stor negativ miljöpå- verkan. Vid förbränning bildas aska, tungmetaller och växthusgaser. Kärnkraften alstrar avfall som kräver säker lagring i tusentals år. Avveckling av ett kärnkraftverk tar många 10-tals år och olyckor med oerhört stora negativa konsekvenser har förekommit flera gånger i närtid, bl.a. i Japan. Vindkraften har inte dessa problem. Den energi och materialpåverkan ett vindkraftverk orsakar har tjänats in redan efter ca sex månaders drift och utsläppen under drift är helt neutrala för miljön med undantag för en begränsad lokal påverkan. De lokala störningarna berör framförallt fem områden:

Ljud

Ljudet från vindkraftverkets vingar samt generator kan upplevas som störande. Därför finns tydliga regler för den högsta tillåtna ljudnivån för verken. Vi utför regelLandskapsbilden: Vindkraftverken kan synas på mycket långt håll i öppna landskap. Därför undviker man att placera vindkraftparker i känsliga områden. Våra egna vindkraftparker är placerade i aktiv skogsbruks- eller jordbruksmark.

Skuggor

Roterande skuggor från vingarna kan upplevas störande. Vi har ett generellt gränsvärde på maximalt åtta timmar per år vid närliggande bostäder i samtliga vindkraftparker. Vi utför därför alltid beräkningar av skuggpå- verkan för närliggande bostäder i samband med byggnation av en ny vindkraftpark. Vid behov utrustas vindkraftverk med så kallad skuggreglering, vilket innebär att vindkraftverket stoppas vid risk för stor skuggpåverkan på någon bostad.

Landskapsbilden

Vindkraftverken kan synas på mycket långt håll i öppna landskap. Därför undviker man att placera vindkraftparker i känsliga områden. Våra egna vindkraftparker är placerade i aktiv skogsbruks- eller jordbruksmark.

Djur och naturvärden

En vindkraftetablering kräver noggrann planering så att störningen på djur och naturvärden minimeras. Vi har utfört ett stort antal fågel-, fladdermus- och naturvärdesinventeringar inför vindkraftetableringar. Vindkraftprojekteringar har avbrutits på platser som har för höga naturvärden. I flertalet driftsatta vindkraftparker har vi även utfört studier av påverkan på fåglar och fladdermöss.

Kulturmiljö och arkeologi

Inför etablering av en vindkraftpark utför vi arkeologiska inventeringar i området. Vi försöker alltid minimera påverkan på fornlämningar och får ibland flytta en planerad vindkraftposition för att undvika höga kulturmiljövärden.

Vi strävar ständigt efter att hitta nya lösningar för att effektivisera produkter och processer. Hur vi kan få ut mer produktion av våra vindkraftverk, effektivisera byggprocessen, standardisera vårt arbetssätt samt skapa mervärde för våra kunder är några av de saker vi fokuserat på de senaste åren. Teknikutveckling ligger oss varmt om hjärtat liksom att effektivt utnyttja energi och råvaror. Vi är nyfikna på vad som kommer att fungera i framtiden och vi vill vara delaktiga i en omställning till ett hållbart samhälle.