VIKTIG INFORMATION

Den här delen av Arise webbplats är på grund av legala restriktioner inte tillgänglig för vissa personer. Du ombeds därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till denna del av Arise webbplats. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Arise webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras till personer som bor eller befinner sig i USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien eller någon annan jurisdiktion där/om sådant offentliggörande, distribution eller publicering kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd och utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade konvertibler, konvertibler eller aktier utgivna av Arise (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon annan jurisdiktion än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

För att få tillgång till informationen på denna del av Arise webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Arise webbplats.

Genom att klicka ”Jag bekräftar” på länken nedan för att se tillgängliga dokument bekräftar du att du har läst, förstått och godtar att följa alla de begränsningar som anges ovan, och du kommer därmed anses ha bekräftat och garanterat att:

  1. du inte för närvarande befinner dig i någon jurisdiktion där distribution av de dokument som är tillgängliga på denna webbplats är förbjuden eller begränsad, inklusive men inte begränsat till USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller Australien;
  2. att det är tillåtet för dig att granska och motta kopior av dokumenten på denna del av webbplatsen;
  3. du godtar att du inte kommer överföra eller på annat sätt skicka någon information från denna webbplats till någon person i USA eller till någon publikation med allmän spridning i USA; och
  4. du har läst, förstått och godtar att följa alla de begränsningar som anges ovan.

Jag har läst, förstått och godtar att följa alla de begränsningar som anges ovan.