En hållbar och hel värdekedja

Arise är en ledande aktör på den nordiska vindkraftmarknaden. Sedan starten 2007 har bolaget uppfört, eller har för närvarande under uppförande, ca 535 MW landbaserad vindkraft, varav 241 MW fortsatt är i bolagets ägo. Därtill har bolaget en omfattande projektportfölj om ca 1 000 MW i Sverige. I Skottland pågår förprojektering av projekt om 150 MW för vilka bolaget har tecknat arrendeavtal.

Industriell ansats

Verksamheten är integrerad, vilket innebär att bolaget har kontroll över hela värdekedjan - från prospektering och tillståndshantering till byggande och drift av vindkraftparkerna samt försäljning av förnybar el. Därtill bygger och förvaltar Arise vindkraftparker för externa investerares räkning. System för analys och driftuppföljning, systematiska processer och en omfattande erfarenhet av vindkraftutveckling, säkerställer en hög kvalitet, tillgänglighet och elproduktion i egna parker såväl som i de parker vi förvaltar åt externa investerare. Vår industriella ansats bidrar till en snabb och kostnadseffektiv omställning mot ett långsiktigt energisystem. Målet är att genom effektiv finansiering, förvaltning, drift och projektutveckling inom området förnybar energi, över tid ge aktieägarna en god avkastning i form av utdelning samt aktievärdetillväxt.

Strategi för att skapa aktieägarvärde

Vår strategi för att skapa aktieägarvärde innebär att vi på kort sikt fokuserar på kassaflöden snarare än tillväxt i den egna produktionskapaciteten innefattande bl.a. annat avyttring av redan driftsatta tillgångar. Bolagets finansiella ställning och kassaflöden stärks genom att frigjort kapital i första hand används till att reducera bolagets nettoskuld och räntekostnader. Vidare avser vi att skapa ytterligare intäkter genom att löpande avyttra byggklara projekt, inklusive byggledning och förvaltning till investerare.

Vi är övertygade om att det är en klok strategi och lönsamt att äga vindkrafttillgångar och har därför som ambition att över tid öka den egna produktionskapaciteten. Detta sker genom investeringar i nya hel- och delägda projekt där Arise levererar en effektiv byggledning och förvaltning. Den egna kapitalinsats som krävs för en fortsatt långsiktig expansion avses finansieras med bolagets egna kassaflöden.

En kombination av intäkter från projektutveckling, förvaltning samt försäljning av egenproducerad el tror vi är ett effektivt sätt att skapa bra kassaflöden och aktieägarvärde, både på kort och lång sikt.